Mở trình đơn chính

Bản sao là văn bản tác phẩm có được bằng cách sao chép lại (chép tay, đánh máy hoặc photocopy) từ một văn bản có trước của tác phẩm.

Xem thêmSửa đổi