Bản chính

Từ TudienWiki
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản chính là văn bản được dùng làm đối tượng chính để nghiên cứu trong trường hợp tác phẩm ấy có nhiều dị bản.

Bản chính có thể là bản gốc, có thể là bản sao của bản gốc hoặc một dị bản được xem là gần với bản gốc nhất.

Thuật ngữ bản chính cũng có lúc được dùng để chỉ bản gốc.