Bán kính Schwarzschild

Bán kính Schwarzschild là bán kính giới hạn tương ứng với bán kính của một lỗ đen không quay. Có trị số rất nhỏ, được tính theo biểu thức

schwarzschild

Trong đó:

G: là hằng số hấp dẫn = 6,67 . 10-11 m3/kgs2.

c: vận tốc ánh sáng trong chân không

M: khối lượng của thiên thể tính bằng kg.

Karl Schwarzschild

Karl Schwarzschild

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:45 Chiều ngày 06/12/2016