Biển Ẩm Ướt

Biển Ẩm Ướt (Mare Humorum) là một biển trên Mặt Trăng có ranh giới rõ rệt nằm cạnh biển Mây. Trong nền biển không có miệng núi lửa lớn. Miệng núi lửa Gassendi nằm ở rìa.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:34 Chiều ngày 20/12/2016