Biểu

Biểu là thể văn thư bề tôi viết đưa lên nhà vua để bày tỏ một điều gì với lời lẽ cung kính. Dựa vào nội dung và chủ đề, người ta chia biểu thành các loại nhỏ, như tạ biểu (biểu tạ ơn), hạ biểu (biểu chúc mừng), trần tình biểu (biểu trình bày sự việc, tình cảm). Ví dụ : Biểu tạ ơn của Nguyễn Trãi khi được nhà vua phong chức Gián nghị đại phu kiêm Hàn lâm viện thừa chỉ Học sĩ tri tam quán sự, Biểu trần tình của Lí Mật.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 6:50 Chiều ngày 14/09/2016