Castor (sao)

Castor là sao α chòm Song Tử (Geminorum). Mặc dầu có tên là α nhưng chỉ là sao sáng thứ hai trong chòm (đây là một ngoại lệ). Nó là một sao đôi quỹ đạo dẹt, khoảng cách cực tiểu giữa chúng thấy được vào năm 1970 (khoảng cách góc dưới 2”), chu kỳ biến thiên khoảng cách (cũng là chu kỳ chuyển động quanh khối tâm) bằng 400 năm. Hai sao thành phần này lại là sao đôi quang phổ với chu kỳ chuyển động tương ứng là 9,22 và 2,39 ngày.

Còn có một sao thứ năm (là một sao biến quang) cũng tham gia vào chuyển động riêng của cả hệ (năm sao).

Có thể nói Castor là một sao chùm.

castor

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 3:57 Chiều ngày 06/01/2017