Thể loại: Mất 979

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 979.