Cận điểm

Cận điểm (điểm cận địa) là điểm của quỹ đạo một thiên thể, mà tại đó thiên thể này gần tâm Trái Đất nhất. Chuyển động của các thiên thể. có thể là địa tâm hoặc nhật tâm. Trong chuyển động địa tâm, thì các thiên thể chuyển động xung quanh Trái Đất theo quỹ đạo elip.

Trong trường hợp này Trái Đất có thể ở một trong hai tiêu điểm của elip.

Người ta không mở rộng thuật ngữ này cho trường hợp các hành tinh khác có vệ tinh.

Thí dụ : người ta ít dùng cận Hỏa, cận Mộc, cận Thổ v.v…

Xem ví dụ tương tự ở cận nhật

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:13 Chiều ngày 06/01/2017