Thể loại: Mất 2004

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 2004.