Văn

Văn (tiếng Pháp : littérature) là thuật ngữ có nhiều nghĩa : 1) Là bài viết bằng chữ, ví dụ : bài văn, tập làm văn ; 2) Văn học, văn chương, ví dụ : nhà văn, môn Văn ; 3) Đối lập với thơ, chỉ văn xuôi, biền văn, ví dụ : Văn Hồ Chí Minh (là một tuyển tập, để phân biệt với tuyển tập Thơ Hồ Chí Minh) ; 4) Vẻ đẹp, tính nghệ thuật của nghệ thuật ngôn từ, ví dụ : Viết văn không có văn.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 12:54 Sáng ngày 16/01/2020