Thơ bài luật

Thơ bài luật là một dạng kéo dài của thơ Đường luật, trong đó sự đối ngẫu có trong sáu câu trở lên, cả bài gồm mười câu trở lên, theo tập quán, thường lấy số vần chẵn chục (cả bài hai mươi câu), chẵn hai chục (cả bài bốn mươi câu),… và do đó trên bài thơ thường được chia rõ bằng các chữ thập vận, nhị thập vận,…

Đây là một loại thơ mang nặng màu sắc phô trương, quan dạng, ít ảnh hưởng đến Việt Nam.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:52 Chiều ngày 13/01/2020