Danh sách tiểu hành tinh

Trong hệ Mặt Trời có vô số các tiểu hành tinh và sau đây là danh sách các tiểu hành tinh đã được đặt tên.

Đến tháng 01/2011, có 264.258 tiểu hành tinh đã được đánh số thứ tự, và một số khác chưa được đánh số. Hầu hết trong số chúng không được chú ý đặc biệt, chỉ có khoảng 16.000 tiểu hành tinh được đặt tên (tiểu hành tinh chưa được đặt tên có chữ số đầu tiên được để trong ngoặc đơn như số 3708).

Vì số lượng tiểu hành tinh rất lớn nên Từ điển Wiki đã chia ra làm nhiều bài viết được liệt kê bên dưới:

1 – 1000 10001 – 11000 20001 – 21000 30001 – 31000
1001 – 2000 11001 – 12000 21001 – 22000 31001 – 32000
2001 – 3000 12001 – 13000 22001 – 23000 32001 – 33000
3001 – 4000 13001 – 14000 23001 – 24000 33001 – 34000
4001 – 5000 14001 – 15000 24001 – 25000 34001 – 35000
5001 – 6000 15001 – 16000 24001 – 25000 34001 – 35000
6001 – 7000 16001 – 17000 26001 – 27000 36001 – 37000
7001 – 8000 17001 – 18000 27001 – 28000 37001 – 38000
8001 – 9000 18001 – 19000 28001 – 29000 38001 – 39000
9001 – 10000 19001 – 20000 29001 – 30000 39001 – 40000

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 1:39 Chiều ngày 21/05/2021